LOWER
NORTHERN REGION IRRIGATION

HYDROLOGY CENTER
(PHITSANULOK THAILAND)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

BUREAU OF WATER MANAGEMENT AND HYDROLOGY
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT THAILAND


สถานการณ์น้ำ : เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ จึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม แม่น้ำวัง แม่น้ำปิง และแม่น้ำป่าสัก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น     


สถานการณ์น้ำ
แม่น้ำปิง


สถานการณ์น้ำ
แม่น้ำวัง


สถานการณ์น้ำ
แม่น้ำยม


สถานการณ์น้ำ
แม่น้ำน่าน


สถานการณ์น้ำ
แม่น้ำป่าสักhydro2.phitsanulok@gmail.com

ลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ