รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560