รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561