รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560