ปริมาณน้ำฝนรายเดือน  -  มิลลิเมตร
สถานี : 3671  ( S.34 )  ต.กันจุ  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
 ปีน้ำ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม สูงสุด ฝนเฉลี่ย
2541 0.0 0.0 37.2 0.0 0.0 232.2 92.5 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 398.6 232.2 990.5
2542 189.4 256.5 104.8 253.4 0.0 264.2 187.4 11.0 0.0 0.0 11.0 9.8 1287.5 264.2 990.5
2543 146.4 293.0 121.0 173.4 322.3 209.3 127.4 0.0 0.0 0.0 0.0 114.9 1507.7 322.3 990.5
2544 36.4 238.6 61.2 107.7 205.8 229.3 126.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 1024.6 238.6 990.5
2545 27.8 218.8 132.8 98.4 170.0 0.0 52.3 23.0 41.4 0.0 36.2 121.1 921.8 218.8 990.5
2546 0.0 96.1 131.7 172.7 155.0 202.6 23.9 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 803.0 202.6 990.5
2547         ปิดสถานีสำรวจแล้ว         0.0 0.0
สูงสุด 189.4 293.0 132.8 253.4 322.3 264.2 187.4 36.7 41.4 21.0 36.2 121.1 1507.7  
เฉลี่ย 66.7 183.8 98.1 134.3 142.2 189.6 101.6 11.8 6.9 3.5 7.9 44.2 990.5  
ต่ำสุด 0.0 0.0 37.2 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 398.6