ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID

กราฟข้อมูลน้ำฝนรายปี ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

(CLICK 07391 สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ TO OPEN)

 

สถานีสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา

 

สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา

39151 ( N.5A ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

1. 39151 ( N.5A ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1.36141 ( S.12 ) ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
3812 ( N.8A ) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

2. 38121 ( N.8A ) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 2.36711 ( S.33 ) ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์์
70151 ( N.12A ) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

3. 70151 ( N.12A ) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 3.36721 ( S.34 ) ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์์
4. 39101 ( N.24A ) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 4.36791 ( S.42 ) ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
39161 ( N.40 ) ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

5. 39161 ( N.40 ) ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

70221 ( N.60 ) ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์่

6. 70221 ( N.60 ) ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์่

39221 ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

7. 39221 ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

59121 ( Y.6 ) ต.แก่งหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

8. 59121 ( Y.6 ) ต.แก่งหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

913 ( Y.14 ) ต.ดอนระเบียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

9. 59131 ( Y.14 ) ต.ดอนระเบียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

59121 ( Y.26 ) ต.แม่พุ อ.เถิน จ.ลำปาง

10. 16221 ( Y.26 ) ต.แม่พุ อ.เถิน จ.ลำปาง

07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 11.12161 ( P.7A ) ต.วังบัว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.12091 ( P.47 ) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 13.53181 ( SW.6 ) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก