รายชื่อสถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา
2 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง เปิดสำรวจปริมาณน้ำฝน รวม  12  สถานี
2.1 สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนรายวัน  จำนวน  12  สถานี
1 สถานี 120121 (P.47) คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี 120161 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
3 สถานี 160221 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
4 สถานี 390161 (N.40) แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองบอน อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
5 สถานี 390221 แม่น้ำน่าน ศูนย์อุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
6 สถานี 590121 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
7 สถานี 630181 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
8 สถานี 700151 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
9 สถานี 700221 (N.60) แม่น้ำน่าน บ้านเด่นสำโรง อ. ตรอน  จ. อุตรดิตถ์
10 สถานี 360711 (S.33) แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
11 สถานี 360791 (S.42) แม่น้ำป่าสัก บ้านบ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
12 สถานี 380111 (N.8A) แม่น้ำน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
2.2 สถานีสำรวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จำนวน  4  สถานี
1 สถานี 120121 (P.47) คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี 390221 แม่น้ำน่าน ศูนย์อุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
3 สถานี 700151 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
4 สถานี 700221 (N.60) แม่น้ำน่าน บ้านเด่นสำโรง อ. ตรอน  จ. อุตรดิตถ์
2.3 สถานีสำรวจปริมาณการระเหยรายวัน  จำนวน  9  สถานี
1 สถานี 120121 (P.47) คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี 120161 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
3 สถานี 390161 (N.40) แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองบอน อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 390221 แม่น้ำน่าน ศูนย์อุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 590121 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
6 สถานี 160221 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
7 สถานี 630181 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
8 สถานี 700151 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
9 สถานี 700221 (N.60) แม่น้ำน่าน บ้านเด่นสำโรง อ. ตรอน  จ. อุตรดิตถ์
2.4 สถานีสำรวจความชื้นรายวัน  จำนวน  9  สถานี
1 สถานี 120121 (P.47) คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี 120161 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
3 สถานี 390161 (N.40) แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองบอน อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 390221 แม่น้ำน่าน ศูนย์อุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 590121 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
6 สถานี 160221 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
7 สถานี 630181 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
8 สถานี 700151 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
9 สถานี 700221 (N.60) แม่น้ำน่าน บ้านเด่นสำโรง อ. ตรอน  จ. อุตรดิตถ์
2.5 สถานีสำรวจกระแสลมผิวพื้นรายวัน  จำนวน  8  สถานี
1 สถานี 120121 (P.47) คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี 120161 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
3 สถานี 390161 (N.40) แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองบอน อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 390221 แม่น้ำน่าน ศูนย์อุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 590121 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
6 สถานี 160221 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
7 สถานี 630181 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
8 สถานี 700151 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
2.6 สถานีสำรวจอุณภูมิผิวน้ำรายวัน  จำนวน  3  สถานี
1 สถานี 120121 (P.47) คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี 390161 (N.40) แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองบอน อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
3 สถานี 700151 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์