ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID

กราฟระดับน้ำ-ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน

ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559

ลุ่มน้ำปิง

P.12C


P.2A

P.7A
ลุ่มน้ำวัง


W.23

W.4A


ลุ่มน้ำยม

Y.14

Y.6

Y.33

Y.4Y.16


Y.17ลุ่มน้ำน่าน

N.12A

N.60

N.5A

N.7A

N.8A


ลุ่มน้ำป่าสัก

S.33

S.4B

S.42ลุ่มน้ำสาละวิน

SW.6