1-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 


เอกสารเผยแพร่
1.การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข(Digital Elevation Model )
2.การศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์