รายชื่อโทรมาตรขนาดเล็กของ ศ.อ.ช ภาคเหนือตอนล่าง
ตารางสรุปจำนวนสถานีสนาม
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด สภาพ หมายเหตุ
ปกติ ชำรุด
1 P.2A ปิง เมือง กำแพงเพชร   -
2 P.16 ปิง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร   -
3 Y.3A ยม สวรรคโลก สุโขทัย   -
4 Y.4 ยม เมือง สุโขทัย   -
5 Y.5 ยม โพทะเล พิจิตร   -
6 Y.15 ยม กงไกรลาส สุโขทัย   -
7 Y.33 ยม ศรีสำโรง สุโขทัย   -
8 Y.64 ยม บางระกำ พิษณุโลก   -
9 N.10A น่าน ตะพานหิน พิ   -
10 N.7A น่าน เมือง พิ   -
11 N.5A น่าน เมือง พิษณุโลก   -
12 N.24A น้ำเข็ก วังทอง พิษณุโลก   เปลี่ยนระบบ 200 แห่งแทนระบบ NEON
13 N.33 น้ำปาด น้ำปาด อุตรดิตถ์   -
14 P.12C ปิง สามเงา ตาก   เปลี่ยนแทน N.81 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
15 W.4A วัง สามเงา ตาก   เปลี่ยนแทน S.4B อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
16 200 แห่ง P.7A ปิง เมือง กำแพงเพชร   เปลี่ยนเป็นระบบ 200 แห่ง
17 P.50A คลองวังเจ้า โกสัมพินคร กำแพงเพชร   -
18 Y.40 ยม บางคลาน พิ   -
19 N.28A คลองตรอน น้ำปาด อุตรดิตถ์   -
20 N.36 แควน้อย นครไทย พิษณุโลก   -
21 N.55 น้ำภาค ชาติตระการ พิษณุโลก   -
22 N.58 น้ำเฟื้อ นครไทย พิษณุโลก   -
23 N.59 น้ำคาน นครไทย พิษณุโลก   -
24 N.62 น้ำคลึง ชาติตระการ พิษณุโลก   สัญญาณโทรศัพท์อ่อน ส่งข้อมูลเป็นบางครั้ง
25 N.69 แควน้อย นครไทย พิษณุโลก   -
26 N.70 น้ำคับ ชาติตระการ พิษณุโลก   -
27 N.73 น้ำเข็ก เขาค้อ เพชรบูรณ์   สัญญาณโทรศัพท์อ่อน ส่งข้อมูลเป็นบางครั้ง