4-14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Table ติดตามสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

 


ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
N.12A
แม่น้ำน่าน
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2
N.2B
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
อุตรดิตถ์
3
N.60
แม่น้ำน่าน
บ้านเด่นสำโรง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4
N.27A
กรณีเปิดบานเขื่อน+โรงไฟฟ้า


แม่น้ำน่าน
ท้ายเขื่อนเรศวร
พรหมพิราม
พิษณุโลก
N.27A
กรณีเปิดบานเขื่อนอย่างเดียว
แม่น้ำน่าน
ท้ายเขื่อนเรศวร
พรหมพิราม
พิษณุโลก
N.27A
กรณีเปิดโรงไฟฟ้าอย่างเดียว
แม่น้ำน่าน
ท้ายเขื่อนเรศวร
พรหมพิราม
พิษณุโลก
5
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
6
N.7A
แม่น้ำน่าน
บ้านราชช้างขวัญ
เมือง
พิจิตร
7
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
8
N.43A
ห้วยชมพู
บ้านชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
9
N.22A
แม่น้ำแควน้อย
บ้านท่างาม
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
10
N.24A
น้ำเข็ก
บ้านวังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
11
N.36
แม่น้ำแควน้อย
บ้านหนองกระท้าว
นครไทย
พิษณุโลก
12
N.39
น้ำปาด
บ้านฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
13
N.54
คลองวังโป่ง
บ้านวังโป่ง
วังโป่ง
เพชรบูรณ์
14
N.55
แม่น้ำภาค
บ้านท่าสะแก
ชาติตระการ
พิษณุโลก
15
N.73
น้ำเข็ก
บ้านทานตะวัน
เขาค้อ
เพชรบูรณ์
16
N.82
ห้วยน้ำรี
บ้านแก่งทรายงาม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
17
N.83
ห้วยน้ำรี
บ้านกิ๋วเคียน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
18
N.84
น้ำปาด
น้ำปาด
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19
Y.14A
แม่น้ำยม
บ้านแม่สำ
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
20
Y.6
แม่น้ำยม
บ้านแก่งหลวง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
21
Y.3A
แม่น้ำยม
บ้านวังขอนไม้
สวรรคโลก
สุโขทัย
22
Y.33
แม่น้ำยม
บ้านคลองตาล
ศรีสำโรง
สุโขทัย
23
Y.33 (น้ำต่ำ)
แม่น้ำยม
บ้านคลองตาล
ศรีสำโรง
สุโขทัย
24
Y.4
แม่น้ำยม
ในเมือง
เมือง
สุโขทัย
25
Y.16
แม่น้ำยม
บ้านบางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
26
Y.64
แม่น้ำยม
บางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
27
Y.17 ก.ค - ต.ค
แม่น้ำยม
สามง่าม
สามง่าม
พิจิตร
28
Y.17 พ.ย - มิ.ย
แม่น้ำยม
สามง่าม
สามง่าม
พิจิตร
29
Y.5
แม่น้ำยม
หน้าอำเภอโพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
30
Y.40
แม่น้ำยม
หน้าวัดคงคาราม
โพทะเล
พิจิตร
31
S.33
แม่น้ำป่าสัก
บ้านท่าไฮหยอง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
32
S.3
แม่น้ำป่าสัก
บ้านตาลเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
33
S.4B
แม่น้ำป่าสัก
ในเมือง
เมือง
เพชรบูรณ์
34
S.42
แม่น้ำป่าสัก
บ้านบ่อวัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
35
P.12C
แม่น้ำปิง
บ้านย่านรี
สามเงา
ตาก
36
P.2A
แม่น้ำปิง
บ้านท่าแค
เมือง
ตาก
37
P.7A
แม่น้ำปิง
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
38
P.26A
คลองสวนหมาก
บ้านใหม่
เมือง
กำแพงเพชร
39
P.50A
คลองวังเจ้า
บ้านไทยทวีกิ่ง
โกสัมพีนคร
กำแพงเพชร
40
P.78
คลองขลุง
บ้านสามเรือน
คลองขลุง
กำแพงเพชร
41
P.15
แม่น้ำปิง
หน้าวัดศรีภิรมย์
คลองขลุง
กำแพงเพชร
42
P.16
แม่น้ำปิง
บ้านแสนตอ
ขาณุวรลักษณบุรี
กำแพงเพชร
43
W.24
แม่น้ำวัง
บ้านท่าไผ่
สามเงา
ตาก
44
W.4A
แม่น้ำวัง
บ้านวังหมัน
สามเงา
ตาก