4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID

สภาพน้ำท่า
RUNOFF DATA


ข้อมูลรายชั่วโมง


ระดับน้ำรายชั่วโมง
(อท.1-01)


ข้อมูลรายวัน


ข้อมูลน้ำท่ารายวัน


ข้อมูลรายเดือน


ข้อมูล
น้ำท่ารายเดือน
(อท.05)

STREAM GAGING DISCHARGEข้อมูลรายปี


ข้อมูล
น้ำท่ารายปี (อท.41)

สรุปการคำนวณ
ปริมาณน้ำรูปตัดขวางลำน้ำ


รูปตัดขวางลำน้ำงานวิเคราะห์


กราฟข้อมูล
น้ำท่ารายปี


ตารางข้อมูล
น้ำท่ารายปี


Diagram
ลุ่มน้ำต่างๆ


ข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำ
(อท.1-2)


Rating CurveArea and Velocity Curve


Return period
ระดับน้ำสูงสุดรายปี


Return period ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี


Rating Table
ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำปี 2558


Rating Table
ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำปี
(สำหรับติดตามสถาการณ์น้ำ)
   

ตะกอน


ปริมาณตะกอน
เฉลี่ยรายเดือน