6
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR LOWER NORTHERN REGION - RID
สถานการณ์น้ำ/รายงาน
RUNOFF-MONITORING / REPORTระดับน้ำรายชั่วโมง
ย้อนหลัง


กราฟระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ
เฉลี่ยรายวัน


รายงานประจำเดือน


รวมสถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน


ปริมาณน้ำปิง วัง ยม น่าน

ประกาศเตือนภัยลุ่มน้ำยม
1 กันยายน 2556