7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID


ข้อมูลระบบโทรมาตรจากลุ่มน้ำต่าง ๆ
TELEMETERING INFORMATIONโทรมาตรศูนย์อุทกวิทยา
และบริหารน้ำ
ภาคเหนือตอนล่าง

โทรมาตรขนาดเล็ก
200 แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
SCADA

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
SCADA
ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน กรมชลประทาน
ลุ่มน้ำป่าสัก

กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
อัพเดทข้อมูลโครงการ
ความร่วมมือ(เจ้าหน้าที่)


ระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์
น้ำและเตือนภัย ลุ่มน้ำป่าสัก


กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
รวมโทรมาตรสถานี
ตรวจอากาศอัตโนมัติระบบโทรมาตรเพื่อ
พยากรณ์น้ำและเตือนภัย
ลุ่มน้ำยม