ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทานลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID

สถานีสำรวจปี 2558