ตราชลประทาน
ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
                           
     
 
                   
                           
                           
     
 
             
                     
                     
                           
ลุ่มน้ำวัง
  วันที่  24  พฤษภาคม 2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา W.23 W.4A W.23 W.4A W.23 W.4A เวลา
24 แม่น้ำวัง แม่น้ำวัง แม่น้ำวัง แม่น้ำวัง แม่น้ำวัง แม่น้ำวัง 24
ช.ม. บ้านยกกระบัตร บ้านวังหมัน บ้านยกกระบัตร บ้านวังหมัน บ้านยกกระบัตร บ้านวังหมัน ช.ม.
  อ.สามเงา อ.สามเงา อ.สามเงา อ.สามเงา อ.สามเงา อ.สามเงา  
  จ.ตาก จ.ตาก จ.ตาก จ.ตาก จ.ตาก จ.ตาก  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +141.29 (ลบ.ม./วิ) ZG  +130.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +141.29 (ลบ.ม./วิ) ZG  +130.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +141.29 (ลบ.ม./วิ) ZG  +130.00 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 6.27 506 6.10 458 6.27 506 6.10 458 6.27 506 6.10 458 ความจุลำน้ำ
01.00                         01.00
02.00                         02.00
03.00                         03.00
04.00                         04.00
05.00                         05.00
06.00 1.39 *** 1.48 *** 1.32 *** 1.35 *** 1.30 *** 1.30 *** 06.00 W.23
07.00                 1.30 ***     07.00
08.00                 1.29 ***     08.00
09.00 1.36 *** 1.48 *** 1.31 *** 1.32 *** 1.29 *** 1.29 *** 09.00
10.00                 1.29 ***     10.00
11.00                 1.29 ***     11.00
12.00 1.35 *** 1.48 *** 1.30 *** 1.31 *** 1.30 *** 1.31 *** 12.00
13.00                 1.29 ***     13.00
14.00                 1.29 ***     14.00
15.00 1.34 *** 1.48 *** 1.30 *** 1.30 *** 1.29 *** 1.31 *** 15.00
16.00     1.46 ***                 16.00
17.00     1.43 ***                 17.00
18.00 1.34 *** 1.41 *** 1.30 *** 1.28 ***         18.00
19.00                         19.00
20.00                         20.00 W.4A
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
  W.23 W.4A W.23 W.4A W.23 W.4A  
  วันที่  24  พฤษภาคม 2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560