1-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง


ลำดับ
คำสั่ง
1
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 3 สิงหาคม 2558
2
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 1 พฤศจิกายน 2561
3
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 4 มิถุนายน 2562
4
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 1 กุมภาพันธ์ 2562
5
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 30 มีนาคม 2563
6
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 26 ตุลาคม 2563
7
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 24 มีนาคม 2564
8
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 11 ตุลาคม 2564
9
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 4 เมษายน 2565
10
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 3 เมษายน 2566