1-02
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สถานีสำรวจปริมาณน้ำ
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง


ลำดับ
ลุ่มน้ำ
1
สถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติ 31 สถานี
2
สถานีสำรวจระดับน้ำ
3
สถานีสำรวจระดับน้ำ ปริมาณน้ำ
4
สถานีสำรวจระดับน้ำ ปริมาณน้ำ น้ำฝนรายวัน - รายชั่วโมง
5
สถานีสำรวจระดับน้ำ ปริมาณน้ำ น้ำฝนรายวัน
6
สถานีสำรวจระดับน้ำ ปริมาณน้ำ น้ำฝนรายวัน คอกอุตุ
7
สถานีสำรวจน้ำฝนรายวัน คอกอุตุ
8
สถานีสำรวจระดับน้ำ ปริมาณน้ำ น้ำฝนรายวัน - รายชั่วโมง คอกอุตุ
9
รวมทุกสถานี