รายชื่อสถานีสำรวจอุตุอุทกวิทยา
2 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  เปิดสถานีสำรวจอุตุ - อุทกวิทยา  รวม  9  สถานี
[2.1] สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนรายวัน   จำนวน  9 สถานี
2.1.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1)  จำนวน 1 สถานี
1 สถานี 630180 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
2.1.2 ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 6) จำนวน  1 สถานี
1 สถานี 120160 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
2.1.3 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 160220 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
2 สถานี 590120 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
2.1.4 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 3 สถานี
1 สถานี 380110 (N.8A) แม่น้ำน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
2 สถานี 390220  - แม่น้ำน่าน ศอช.2 อ. เมือง จ. พิษณุโลก
3 สถานี 700150 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
2.1.5 ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 360710 (S.33) แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าไฮหยอง อ. หล่มเก่ จ. เพชรบูรณ์
2 สถานี 360790 (S.42) แม่น้ำป่าสัก บ้านบ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
[2.2] สถานีสำรวจอุณหภูมิอากาศรายวัน  จำนวน 2 สถานี
2.2.1 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 1 สถานี
1 สถานี 390220  - แม่น้ำน่าน ศอช.2 อ. เมือง จ. พิษณุโลก
2 สถานี 700150 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
[2.3] สถานีสำรวจปริมาณการระเหยรวยวัน  จำนวน 6 สถานี
2.3.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1)  จำนวน 1 สถานี
1 สถานี 630180 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
2.3.2 ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 6) จำนวน  1 สถานี
1 สถานี 120160 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
2.3.3 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 160220 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
2 สถานี 590120 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
2.3.4 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 390220  - แม่น้ำน่าน ศอช.2 อ. เมือง จ. พิษณุโลก
2 สถานี 700150 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
[2.4] สถานีสำรวจความชื้นรายวัน  จำนวน 6 สถานี
2.4.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1)  จำนวน 1 สถานี
1 สถานี 630180 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
2.4.2 ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 6) จำนวน  1 สถานี
1 สถานี 120160 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
2.4.3 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 160220 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
2 สถานี 590120 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
2.4.4 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 390220  - แม่น้ำน่าน ศอช.2 อ. เมือง จ. พิษณุโลก
2 สถานี 700150 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
[2.5] สถานีสำรวจกระแสลมผิวพื้นรายวัน  จำนวน 6 สถานี
2.5.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1)  จำนวน 1 สถานี
1 สถานี 630180 (Sw.6) ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
2.5.2 ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 6) จำนวน  1 สถานี
1 สถานี 120160 (P.7A) แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
2.5.3 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 160220 (Y.26) ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
2 สถานี 590120 (Y.6) แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
2.5.4 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี 390220  - แม่น้ำน่าน ศอช.2 อ. เมือง จ. พิษณุโลก
2 สถานี 700150 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
[2.6] สถานีสำรวจอุณหภูมิผิวน้ำรายวัน  จำนวน 1 สถานี
2.6.1 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 1 สถานี
1 สถานี 700150 (N.12A) แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์