6-02
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมงย้อนหลัง
ปี 2558 - 2560