14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  055334006  ,  โทรสาร  055334007
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 084-8746230
นายสนอง ปะทะนมปี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 089-8591806
นายอาทิตย์ ปัญโญ หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 061-5522889
น.ส.รุจีรัตน์ ด้วงวาด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 095-6347704
น.ส.ณัฐสุดา กลิ่นมะพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 081-7580241