7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 


โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)


ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและ
การเตือนภัย 25 ลุ่มน้ำ


สถานีโทรมาตร
เขื่อนสิริกิติ์


ระบบตรวจวัดสถานสภาพน้ำทางไกล
อัตโนมัติลุ่มน้ำยม น่าน

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC


ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ


ฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง
(สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)


Telemetry RePort


Telemetry Services
For Real Time Hydro Data