1-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 


เอกสารเผยแพร่
1.การวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมโดยการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2561)
2.การวิเคราะห์ปริมาณตะกอนสะสมที่ส่งผลกระทบกับอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2562)
3.การใช้งานโปรแกรมสร้าง Rating Curve : Aquarius