สำรวจระดับน้ำ67   สำรวจปริมาณน้ำ67   ตะกอน67   รูปตัดขวางลำน้า67   อุตุอุทก67   ปิด - สถานี67